Prawo cywilne – rozwiń

 • sprawy o zapłatę kwot pieniężnych wynikających z umów, czynów niedozwolonych i innych,
 • zniesienie współwłasności, dział spadku, podział majątku wspólnego byłych małżonków – zakładka prawo nieruchomości,
 • rozliczanie nakładów np. wspólna budowa domu na działce teściów lub małżonka, wspólny remont domu będącego wyłączną własnością teściów lub małżonka,
 • zasiedzenie,
 • ochrona dóbr osobistych (m.in. zdrowie, wolność, cześć, godność osobista, dobre imię, swoboda sumienia, nazwisko, pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania),
 • odwołanie darowizny,
 • sporządzanie wszelkich pism w postępowaniu sądowym, m.in.: pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, sprzeciwów od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, zarzutów od nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym, skarg kasacyjnych, skarg o wznowienie postępowania, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,sporządzanie wszelkich pism w postępowaniu sądowym, m.in.: pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, sprzeciwów od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, zarzutów od nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym, skarg kasacyjnych, skarg o wznowienie postępowania, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
 • sporządzanie i opiniowanie umów w obrocie cywilnoprawnym,
 • dochodzenie roszczeń wynikających z wszelkiego rodzaju umów w obrocie cywilnoprawnym (niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy, opóźnienie w wykonaniu umowy, kara umowna),
 • dochodzenie roszczeń od zakładów ubezpieczeń,
 • ustalanie nieważności umów lub niektórych postanowień umownych,
 • uznanie postanowień wzorca mowy za niedozwolone,
 • powództwa przeciwegzekucyjne,
 • skarga na czynność komornika,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • inne