Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za pomoc prawną świadczoną przez Kancelarię Adwokacką jest zawsze ustalane indywidualne z Klientem, ponieważ każda sytuacja prawna jest inna i wyjątkowa w swoim rodzaju.

W uzasadnionych wypadkach, w szczególności trudnej sytuacji majątkowej zgłaszającej się osoby oraz wysokich stawek adwokackich w danej sprawie wynikających z obowiązującego rozporządzenia, istnieje możliwość pomocy w sporządzeniu wniosku o ustanowienie adwokata z urzędu. 

Koszt porady prawnej jak też koszt prowadzenia sprawy zależy od jej charakteru, przewidywanego nakładu pracy i przewidywanego czasu jej trwania. Koszt ten zostaje każdorazowo uzgodniony z Klientem przed podpisaniem pełnomocnictwa.

W przypadku wygrania sprawy istnieje możliwość domagania się od strony przeciwnej (tej która przegrała sprawę) zwrotu poniesionych kosztów procesu, w tym kosztów wynagrodzenia adwokata, co oznacza, że na rzecz strony wygrywającej proces sąd zasądzi od strony przegrywającej poniesione przez wygranego koszty w sprawie.