Prawo karne – rozwiń

Pomoc prawna dla podejrzanych/oskarżonych/skazanych:

 • obrona podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego (śledztwo, dochodzenie),
 • tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie,
 • obrona oskarżonego na etapie rozprawy sądowej w obu instancjach,
 • odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
 • obrona przed zarządzeniem wykonania kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej,
 • obrona skazanego na etapie postępowania karnego wykonawczego (m.in. odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie),
 • wyrok łączny,
 • wcześniejsze zatarcie skazania,
 • ułaskawienie,
 • sporządzanie wszelkich pism w postępowaniu karnym, w tym: apelacji, zażalenia, kasacji, wniosku o wznowienie postępowania,
 • dochodzenie od Skarbu Państwa odszkodowania oraz zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie.

Pomoc prawna dla pokrzywdzonych przestępstwem:

 • reprezentowanie pokrzywdzonego, oskarżyciela prywatnego, oskarżyciela posiłkowego na wszystkich etapach postępowania karnego w charakterze pełnomocnika;
 • sporządzanie prywatnego lub subsydiarnego aktu oskarżenia w imieniu osoby pokrzywdzonej przestępstwem,
 • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia albo nawiązki na rzecz pokrzywdzonego od sprawcy przestępstwa,

Pomoc prawna w sprawach o wykroczenia.